Menu

Algemene voorwaarden

Alja's yoga voor you

Algemene voorwaarden

1: Inschrijvingen

 

 • 1 De inschrijving voor een cursus geschiedt door het invullen en inleveren van het aanmeldformulier
 • 2 Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.
 • 3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 • De cursist zal de begeleider(s) via het aanmeldformulier voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen.

 

2:Annulering en wijziging

 

 • In geval van verhindering is de cursist niet gerechtigd een vervanger te sturen.
 • Bij tussentijds annuleren of niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
 • 3 Alja’s Yoga voor jou is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert (zowel vooraf als tijdens of na de cursustijd), de verdere deelname aan de cursus te ontzeggen
 • 4 Er geld een minimale deelname van minstens 3 personen anders kan Alja’s yoga voor jou de les annuleren.
 • 5 graag op de les dag voor 18.00 afzeggen i.v.m het inhalen van andere cursisten

 

3: Aansprakelijkheid

 

 • Yoga voor jou Westerbork sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ont­staan op de locatie van de cursus, voor zover zich hiertegen geen regels van dwin­gend recht verzetten. Alja’s Yoga voor jou is niet aansprakelijk voor medische en/of psychi­sche klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een cursusac­tiviteit. Alja’s Yoga voor jou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, li­chamelijke of geestelijke schade.
 • Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Alja’s Yoga voor jou uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Alja’s yoga voor jou kan de cursist ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zo­ver zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar han­delingen in een cursus.

 

4 :Geheimhouding en zorgvuldigheid

 

 • 1 Alja’s Yoga voor jou verplicht zich alle bekende informatie betreffende de cursist geheim te houden tegenover derden.

 

5: Goede geestelijke en fysieke gesteldheid

 

 • 1Voor alle activiteiten binnen de Alja’s Yoga voor jou cursussen zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig.
 • 2Indien men onder behandeling is (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en men nog niet geheel stabiel is of (nog) medicijnen gebruikt, dient dit te worden aangegeven op het aanmeldformulier.
 • 3Gebruikt men overmatig alcohol of drugs dan is men van aanmelding voor cursussen uitgesloten totdat dit probleem stabiel of behandeld is.

 

6: Overige bepalingen

 

 • Op de overeenkomst tussen yoga voor jou Westerbork en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de op­drachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement   waar de opdrachtnemer is gevestigd.
 • Zowel yoga voor jou Westerbork als de opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmid­dellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.